Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmineSOM/17-15001.2-2/14928.12.201724.01.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti julgeolekupoliitika alusedRK/17-001916-0219809.01.201727.01.2017LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemiselRK/15-130515-0179121.10.201604.11.2016LõppenudMuu toimik
„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020KEM/16-089808.08.201629.08.2016LõppenudArengukava eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 211 „Politsei poolt valvatavad objektid“ muutmineSIM/18-09181-6/1676-111.09.201802.10.2018TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 “Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmineSOM/18-08711.2-2/90-124.08.201803.09.2018LõppenudMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine)KEM/18-086924.08.201803.09.2018LõppenudSeaduseelnõu
Haridus- ja teadusministri käskkirja „Haridus- ja teadusministri 8. juuni 2015 käskkirja nr 235 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimiseks“ muutmise eelnõuHTM/18-086622.08.2018 nr 8-2/18/375322.08.201804.09.2018LõppenudKäskkirja eelnõu
Ravimiseaduse muutmise seadusSOM/18-07271.2-2/7921.08.201814.09.2018LõppenudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 “Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmineMEM/18-08581.4-1/104914.08.201805.09.2018LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE)RIIGIKOGU/18-092918.09.2018EsitatudSeaduseelnõu
Represseeritu või represseerituga võrdsustatud isiku isikuandmeid avaldama pädeva haldusorgani määramineJUM/18-05158-1/370418.07.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruanne seisuga 30.06.2018RAM/18-079718.07.2018EsitatudMuu toimik
Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseksRAM/18-079417.07.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2015. a korralduse nr 238 „Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks“ muutmineRAM/18-079317.07.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Karlova paadisadama akvatooriumi piiride määramineMKM/18-07885-1/17-0373/18-625016.07.2018EsitatudKorralduse eelnõu